Husordensregler for Thulagården

Sist revidert 11.04.2018

Husordensreglene er basert på vedtektene i sameiet, og på hva seksjonseierne og beboere i fellesskap er tjent med for å få et godt bomiljø. Alle bes å påse at husordensreglene blir fulgt, og si fra om forsømmelser og regelbrudd direkte til dem som bryter reglene, eller til styret.


 1. Brannvern.
  Brannforskriftene krever at rømningsveier holdes åpne.
  – Brannbalkonger, trappeoppganger og fellesarealer skal være fri for parabolantenner, skillevegger, møbler, utstyr, søppel, bildekk osv.
  – Sykler skal ikke parkeres i inngang/oppganger. Parkering kun i sykkelrom.
  I noen oppganger er det skiltet egen parkering for barnevogn, dersom det ikke er skiltet, skal barnevogn plasseres i sykkelrommet.
  Brannvernforskriftene tillater heller ikke oppbevaring av mopeder eller andre kjøretøy innendørs i fellesarealer eller i sykkelrom.

 2. Parkering på eiendommen er ikke tillatt.
  Plass foran Kjølberggt. 28A er reservert utrykningskjøretøyer. Andre kjøretøy vil bli bøtelagt/tauet bort. Les gjeldende skilt.

 3. Avfall.
  Husholdningsavfall skal kildesorteres og pakkes godt inn før det kastes i søppelbeholdere utenfor gården. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel utenfor beholderne eller avfallsskuret. Renovasjonsetaten fjerner ikke avfall utenfor beholderne, men gir bøter som igjen kan føre til økte fellesutgifter (husleie). Unngå forsøpling, smitte og lukt i og rundt blokka. Mating av dyr utendørs kan trekke rotter og mus til eiendommen, og er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å sette igjen kasserte møbler eller andre gjenstander i portrom, trappeganger, kjellerganger, utendørs ved avfallsbeholdere eller andre fellesarealer. Avfall ut over husholdningsavfall må fjernes på eget ansvar iht kommunens regelverk.

 4. Dyrehold.
  Husdyrhold er tillatt, men begrenset til et – 1 – dyr (katt, hund el.l). Slanger og krypdyr er ikke tillatt. Husdyrhold skal ikke være til sjenanse for naboene.

 5. Støy.
  Aktiviteter som medfører støy, herunder reparasjoner, høy musikk, boring, hamring og lignende må ikke finne sted utenom følgende tidsrom:
  Hverdager kl. 08-21 (fredag, musikk fram til kl 22)
  Lørdager kl. 09-18 (musikk fram til kl 22)
  Det står enhver fritt å gjøre vedlikeholds- og oppussingsarbeider også på søndager, men denne dagen skal det ikke brukes drill, hammer eller andre støyende verktøy som kan være til plage. Si fra om «støyfare» ved vedlikehold, oppussing og fest, f.eks. i form av oppslag i oppgangen eller beskjed i postkassa. Ta hensyn til naboklager. Politivedtektene i Oslo slår fast at det skal være ro i boligområder fra midnatt.

 6. Sikkerhet/vern.
  Sett ikke andres verdier, trivsel og trygghet på spill. Hold ytterdører låst. Ta godt vare på nøkler. Ikke slipp inn uvedkommende. Ta kontakt med styret ved tap av nøkkel. Det er forbudt å kopiere nøkkel til inngangsdør. Seksjonseier må betale et gebyr som fastsettes av styret for erstatning av tapte nøkler.

 7. Kontaktinformasjon.
  Ved krise, lekkasjer mv. er det nødvendig å kunne få kontakt med seksjonseiere og beboere raskt. Seksjonseier må sørge for at postkassene er merket forskriftsmessig, og at styret har tilgang til telefon, e-post oa. kontaktinfo både til seksjon privat, og til leietakere ved utleie. Ny bostedsadresse skal meldes både til styret og forretningsfører.

 8. Sameiers ansvar.
  Ansvarsdeling for vedlikehold mellom seksjon og fellesarealer er beskrevet i vedtektene. Sikringsskapet utenfor leilighetene er seksjonseiers ansvar, og skal alltid være låst.

 9. Vis hensyn.
  En forutsetning for trivsel og trygghet i Thulagården er at beboerne viser respekt, og ikke er til sjenanse for gjenboerne. Alle bes å påse at husordensreglene blir fulgt, og si fra om forsømmelser og misbruk til styret. Brudd på husordensreglene er mislighold av Thulagårdens vedtekter. Styret kan kreve at skader og merutgifter som påløper når seksjonseier eller andre beboere bryter husordensregler blir dekket av seksjonseier. Herunder kan tidsbruk og ulempe for styret regnes inn. Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfeller det kan kreves fravikelse. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.